O nama

Osnivanje Udruženja

Osnivanje i organizovanje

Grupa socijalnih radnika sa područja Ze-Do Kantona, na inicijativu mr.sci. Sune Kovačevića, tadašnjeg direkora JU CSR Zenica pokrenula je krajem 2004. godine postupak osnivanja Udruženja – Društva socijalnih radnika Ze-Do Kantona, kao stručne nevladine organizacije sa osnovnim zadacima na afirmaciji i zaštiti djelatnosti socijalnog rada i profesije i uloge socijalnog radnika. U toj grupi su Čelebić Šačir-Visoko; Ajdinović Fakir- Kakanj; Muslić Ševala- Zavidovići-Žepče, Gondžo Nihada- Vareš; Višća Rešid – Olovo i Trogrlić Branka- Breza.

Nakon te inicijative, održan je sastanak dana 14.01.2005. godine u JU Centar za socijalni rad Visoko, kod direktora Čelebić Šačira, uz prisustvo načelnika općine Visoko, Alibegović Muniba kada  je zvanično pokrenuta inicijativa za osnivanje Društva, a za predsjednika Inicijativnog odobra izabran je Brljevac Sead iz Zenice.  U cilju realizacije ove inicijative, pristupilo se izradi potrebnih dokumenata za osnivanje Društva (Odluka o osnivanju, Program rada, Statut, Poslovnik o radu Skupštine, prijedlog delegata, Upravnog i Nadzornog odbora i drugih operativno-tehničkih pitanja).

Nakon ovih pripremnih aktivnosti, zakazana je i održana osnivačka Skupština Društva dana 17.02.2005. godine u prostorijama JU „Dom i porodica“ Zenica. Skupštinom je predsjedavao predsjednik Inicijativnog odbora, a prisutno je bilo 33 delegata iz svih općina Ze-Do kantona, i gosti predstavnici organa Ze-Do Kantona i općina, te nevladinih organizacija od značaja za kanton. Skupštini je prisustvovao i mr.sci. Topalović Hasan, pomoćnik ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u vladi Ze-Do Kantona. Nakon toga obrazloženja dokumenata Društva koje je podnio Suno Kovačević, delegati su jednoglasno usvojili:

  • Odluku o osnivanju Društva socijalnih radnika Ze-Do Kantona
  • Statut Društva
  • Program rada Društva
  • Izbor upravnog odbora i nadzornog odbora
  • Izbor predsjednika i zamjenika Skupštine i predsjednika Društva.

Za predsjednika Skupštine Društva izabran je Čelebić Šačir iz Visokog, a za zamjenika predsjednika Muslić Ševala, iz Zavidovića-Žepče. Za predsjednika Nadzornog odbora izabrana je Fatima Mekić iz Zavidovića. Za predsjednika Društva izabran je Brljevac Sead iz Zenice.  Na prvoj sjednici Upravnog odbora (24.03.2005.godine) izabran je sekretar Društva, Mrkonjić Hajrudin iz Zenice a nakon kraćeg vremena zamjenio ga je Miernes Telalović.

Nakon ovih aktivnosti, a u skladu sa Zakonom o  udruženjima i fondacijama (sl. novine FBiH br. 45/02) podnesen je zahtjev za upis Društva u Registar udruženja Ze-Do kantona. Tako je 05.05.2005. godine, Ministarstvo za upravu i pravosuđe Ze-Do kantona donijelo rješenje broj: 06-05-8611/05 kojim je Društvo upisano u Registar Udruženja Ze-Do kantona (broj: 899). Treba istaći da je nadležni organ – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-Do Kantona, dalo saglasnost za korištenje naziva kantona u nazivu Društva.

Brljevac Sead, prvi predsjednik Društva