Aktuelnost Edukacije Obavijesti Obavijesti Okrugli stolovi Socijalni rad

Prijedlozi za plan i program rada za 2023. godinu

Poštovane/i,
shodno stručnom seminaru koji je održan u Brezi dana 21.12.2022. godine na temu unificirani rad i primjeri dobre prakse iz domena starateljstva i domena smještaja u ustanove socijalne zaštite kao i kampanje prevencije i borbe protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki pozivamo Vas da nam dostavite svoje prijedloge za plan i program rada UG “Društvo socijalnih radnika” Ze-do kantona za 2023. godinu. 
Molimo da se posebna pažnja obrati na teme koje predlažete i predstavnike vaših Centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite koji mogu aktivno sudjelovati u prezentacijama predloženih tema  i iznošenja primjera dobre prakse iz tema koje se nađu među prijedlozma.
Nakon dostavljenih prijedloga Upravni odbor Udruženja će detaljno razmotri vaše prijedloge prilikom usvajanja plana i programa rada Udruženja.
Molimo da vaše prijedloge dostavite na e-mail udruženja: dsrzdk@gmail.com do 15.02.2023. godine.